Ökostrom aus Wasserkraft. Ein transdisziplinäres Forschungsprojekt. Schlussbericht (1997-2001)

Choose the citation style.
Truffer, B., Bloesch, J., Bratrich, C., Gonser, T., Hoehn, E., Markard, J., … Wüest, A. (2002). Ökostrom aus Wasserkraft. Ein transdisziplinäres Forschungsprojekt. Schlussbericht (1997-2001). Ökostrom Publikationen: Vol. 10. Kastanienbaum: Eawag.