Arsenic removal from groundwater by iron co precipitation in contact filter

The Ha C, Van Chieu L, Van Ve D, Ngoc Duy V, Phuoc Lai T, Berg M & von Gunten U
Choose the citation style.
The Ha, C., Van Chieu, L., Van Ve, D., Ngoc Duy, V., Phuoc Lai, T., Berg, M., & von Gunten, U. (2004). Arsenic removal from groundwater by iron co precipitation in contact filter. In Hâ Nôi: Vol. 11. Tiêu ban Liên ngành: Khoa học và Công nghê Môi truô'ng (pp. 56-64). DEUA, HUS.