Critical assessment of small molecule identification 2016: automated methods

Schymanski EL, Ruttkies C, Krauss M, Brouard C, Kind T, Dührkop K, Allen F, Vaniya A, Verdegem D, Böcker S, Rousu J, Shen H, Tsugawa H, Sajed T, Fiehn O, Ghesquière B & Neumann S
Choose the citation style.
Schymanski, E. L., Ruttkies, C., Krauss, M., Brouard, C., Kind, T., Dührkop, K., … Neumann, S. (2017). Critical assessment of small molecule identification 2016: automated methods. Journal of Cheminformatics, 9, 1-21. https://doi.org/10.1186/s13321-017-0207-1