Towards ecological-economic integrity in the Jing-Jin-Ji regional development in China

Li S, Yang H, Liu J & Lei G
Choose the citation style.
Li, S., Yang, H., Liu, J., & Lei, G. (2018). Towards ecological-economic integrity in the Jing-Jin-Ji regional development in China. Water, 10(11), 1653 (18 pp.). https://doi.org/10.3390/w10111653