Environmental studies in Lake Baikal: basic facts and perspectives for interdisciplinary research

Avrorin AD, Avrorin AV, Aynutdinov VM, Bannash R, Belolaptikov IA, Brudanin VB, Budnev NM, Doroshenko AA, Domogatsky GV, Dvornický R, Dyachok AN, Dzhilkibaev Z-AM, Fajt L, Fialkovsky SV, Gafarov AR, Golubkov KV, Gorshkov NS, Gres TI, Kebkal KG, Kebkal OG, Khramov EV, Kiktenko EO, Kolbin MM, Konischev KV, Korobchenko AP, Korotaev SM, Koshechkin AP, Kozhin VA, Kruglov MV, Kryukov MK, Kulepov VF, Kuleshov DA, Lovtsov SV, Milenin MB, Mirgazov RA, Nazari V, Panfilov AI, Petukhov DP, Pliskovsky EN, Portyanskaya IA, Rozanov MI, Rjabov EV, Rushay VD, Safronov GB, Serdyuk VO, Shaibonov BA, Šimkovic F, Shelepov MD, Shtekl I, Solovjev AG, Sorokovikov MN, Sturm M, Suvorova OV, Tabolenko VA, Tarashansky BA, Troitskaya ES, Yakovlev SA & Zagorodnikov AV
Choose the citation style.
Avrorin, A. D., Avrorin, A. V., Aynutdinov, V. M., Bannash, R., Belolaptikov, I. A., Brudanin, V. B., … Zagorodnikov, A. V. (2019). Environmental studies in Lake Baikal: basic facts and perspectives for interdisciplinary research. In C. Spiering (Ed.), EPJ Web of Conferences: Vol. 207. Very Large Volume Neutrino Telescopes (VLVnT-2018) (p. 09001 (6 pp.). EDP Sciences.