Permafrost dating with the cosmogenic radionuclides (report 1)

Blinov AV, Beer J, Tikhomirov DA, Schirrmeister L, Meyer H, Abramov AA, Basylyan AE, Nikolskiy PA, Tumskoy VE, Kholodov AL & Gilichinsky DA
Choose the citation style.
Blinov, A. V., Beer, J., Tikhomirov, D. A., Schirrmeister, L., Meyer, H., Abramov, A. A., … Gilichinsky, D. A. (2009). Permafrost dating with the cosmogenic radionuclides (report 1). Earth’s Cryosphere, 13(2), 3-15.