Genereller Entwässerungsplan (GEP) - Grundsätze der Bearbeitung

Choose the citation style.
Krejci, V. (1990). Genereller Entwässerungsplan (GEP) - Grundsätze der Bearbeitung. GWA Gas, Wasser, Abwasser, 70(7), 472-477.