Effects of methane outgassing on the Black Sea atmosphere

Kourtidis K, Kioutsioukis I, McGinnis DF & Rapsomanikis S
Choose the citation style.
Kourtidis, K., Kioutsioukis, I., McGinnis, D. F., & Rapsomanikis, S. (2006). Effects of methane outgassing on the Black Sea atmosphere. Atmospheric Chemistry and Physics, 6(12), 5173-5182. https://doi.org/10.5194/acp-6-5173-2006