Biozide - Suche nach Alternativen. Nanopartikel in Fassadenbeschichtungen

Burkhardt M, Kägi R, Sinnet B, Zuleeg S, Simmler H, Vonbank R, Brunner S, Ulrich A, Wichser A & Boller M
Choose the citation style.
Burkhardt, M., Kägi, R., Sinnet, B., Zuleeg, S., Simmler, H., Vonbank, R., … Boller, M. (2008). Biozide - Suche nach Alternativen. Nanopartikel in Fassadenbeschichtungen. Coviss, 4, 14-17.