Xây dựng bộ câu hỏi đo lường nhận thức và hành vi sử dụng nước thải của người dân trong sản xuất nông nghiệp tại xã Hoàng Tây và Nhật Tân tỉnh Hà Nam theo Thuyết động lực bảo vệ. Developing a questionnaire to measure awareness and behaviours of people in

Choose the citation style.
Vũ Văn, T., Thanh Hương, N., Phạm Đức, P., Nguyễn Việt, H., & Zurbrugg, C. (2011). Xây dựng bộ câu hỏi đo lường nhận thức và hành vi sử dụng nước thải của người dân trong sản xuất nông nghiệp tại xã Hoàng Tây và Nhật Tân tỉnh Hà Nam theo Thuyết động lực bảo vệ. Developing a questionnaire to measure awareness and behaviours of people in relation to wastewater use in agriculture at Hoang Tay commune and Nhat Tan commune, Ha Nam province following protection motivation theory. Vietnam Journal of Public Health, 22(22), 66-72.