Response of runoff to climate change in the Wei River basin, China

Zuo D, Xu Z, Zhao J, Abbaspour KC & Yang H
Choose the citation style.
Zuo, D., Xu, Z., Zhao, J., Abbaspour, K. C., & Yang, H. (2015). Response of runoff to climate change in the Wei River basin, China. Hydrological Sciences Journal, 60(3), 508-522. https://doi.org/10.1080/02626667.2014.943668