Hà Nội nâng cao chất lượng nguồn nước cấp. Phần 1: Hiện trạng chất lượng nước cấp, những thách thức về mặt công nghệ xử lý. Improving the supply water quality of Hanoi. Part 1: current situation of supply water and challenges for treatment technology

Cao TH, Le VC, Nguyen VK, Bui VM, Ngo NA & Berg M
Choose the citation style.
Cao, T. H., Le, V. C., Nguyen, V. K., Bui, V. M., Ngo, N. A., & Berg, M. (2005). Hà Nội nâng cao chất lượng nguồn nước cấp. Phần 1: Hiện trạng chất lượng nước cấp, những thách thức về mặt công nghệ xử lý. Improving the supply water quality of Hanoi. Part 1: current situation of supply water and challenges for treatment technology. Magazine of the Vietnam Water Supply and Sewerage Association (7), 31-35.