Active Filters

  • (-) Eawag Authors = Meili, Monika
  • (-) Publication Type = Book
Search Results 1 - 1 of 1
  • RSS Feed
Select Page
Dem Fischrückgang auf der Spur. Schlussbericht des Projekts Netzwerk Fischrückgang Schweiz – «Fischnetz»
Meili, M., Scheurer, K., Schipper, O., & Holm, P. (2004). Dem Fischrückgang auf der Spur. Schlussbericht des Projekts Netzwerk Fischrückgang Schweiz – «Fischnetz». Dübendorf; Bern: EAWAG; BUWAL.