Active Filters

  • (-) Journal = Geowissenschaften
Search Results 1 - 2 of 2
  • RSS Feed
Select Page
Müllschlacken aus petrologischer Sicht
Lichtensteiger, T. (1996). Müllschlacken aus petrologischer Sicht. Geowissenschaften, 14(5), 173-179. https://doi.org/10.2312/geowissenschaften.1996.14.173
Das Alter der Egesen-Moräne am Julierpass
Ivy-Ochs, S., Schlüchter, C., Kubik, P., & Beer, J. (1995). Das Alter der Egesen-Moräne am Julierpass. Geowissenschaften, 13(8-9), 313-315. https://doi.org/10.2312/geowissenschaften.1995.13.313