Rational molecular passivation for high-performance perovskite light-emitting diodes

Xu W, Hu Q, Bai S, Bao C, Miao Y, Yuan Z, Borzda T, Barker AJ, Tyukalova E, Hu Z, Kawecki M, Wang H, Yan Z, Liu X, Shi X, Uvdal K, Fahlman M, Zhang W, Duchamp M, Liu J-M, Petrozza A, Wang J, Liu L-M, Huang W & Gao F
Choose the citation style.
Xu, W., Hu, Q., Bai, S., Bao, C., Miao, Y., Yuan, Z., … Gao, F. (2019). Rational molecular passivation for high-performance perovskite light-emitting diodes. Nature Photonics, 13(6), 418-424. https://doi.org/10.1038/s41566-019-0390-x