UV-initiated soft-tough multifunctional gel polymer electrolyte achieves stable-cycling Li-metal battery

Fan W, Zhang X, Li C, Zhao S & Wang J
Choose the citation style.
Fan, W., Zhang, X., Li, C., Zhao, S., & Wang, J. (2019). UV-initiated soft-tough multifunctional gel polymer electrolyte achieves stable-cycling Li-metal battery. ACS Applied Energy Materials, 2(6), 4513-4520. https://doi.org/10.1021/acsaem.9b00766