MXenes: an emerging platform for wearable electronics and looking beyond

Li N, Peng J, Ong W-J, Ma T, Arramel, Zhang P, Jiang J, Yuan X & Zhang C (J)
Choose the citation style.
Li, N., Peng, J., Ong, W. J., Ma, T., Arramel, Zhang, P., … Zhang, C. (J. ). (2021). MXenes: an emerging platform for wearable electronics and looking beyond. Matter, 4(2), 377-407. https://doi.org/10.1016/j.matt.2020.10.024