Electrospun nanofibers for electrochemical reduction of CO2: a mini review

Zong X, Jin Y, Liu C, Yao Y, Zhang J, Luo W, Züttel A & Xiong Y
Choose the citation style.
Zong, X., Jin, Y., Liu, C., Yao, Y., Zhang, J., Luo, W., … Xiong, Y. (2021). Electrospun nanofibers for electrochemical reduction of CO2: a mini review. Electrochemistry Communications, 124, 106968 (8 pp.). https://doi.org/10.1016/j.elecom.2021.106968