Visualization of Nd3+-doped LaF3 nanoparticles for near infrared bioimaging via upconversion luminescence at multiphoton excitation microscopy

Ryabova AV, Keevend K, Tsolaki E, Bertazzo S, Pominova DV, Romanishkin ID, Grachev PV, Makarov VI, Burmistrov IA, Vanetsev AS, Orlovskaya EO, Baranchikov AE, Rähn M, Sildos I, Sammelselg V, Loschenov VB & Orlovskii YV
Choose the citation style.
Ryabova, A. V., Keevend, K., Tsolaki, E., Bertazzo, S., Pominova, D. V., Romanishkin, I. D., … Orlovskii, Y. V. (2018). Visualization of Nd3+-doped LaF3 nanoparticles for near infrared bioimaging via upconversion luminescence at multiphoton excitation microscopy. Biomedical Photonics, 7(1), 4-12. https://doi.org/10.24931/2413-9432-2018-7-1