Active Filters

  • (-) … = Report
  • (-) Empa Authors = Haag, Regula
Search Results 1 - 1 of 1
  • RSS Feed
Select Page
Nanosilber in Fassadenbeschichtungen. Auswaschung im Vergleich mit Titandioxid und organischen Bioziden
Burkhardt, M., Zuleeg, S., Etter, B., Marti, T., Landert, J., Eugster, J., … Vonmont, H. (2009). Nanosilber in Fassadenbeschichtungen. Auswaschung im Vergleich mit Titandioxid und organischen Bioziden. Eawag; Empa.