Negative flat band magnetism in a spin–orbit-coupled correlated kagome magnet

Yin J-X, Zhang SS, Chang G, Wang Q, Tsirkin SS, Guguchia Z, Lian B, Zhou H, Jiang K, Belopolski I, Shumiya N, Multer D, Litskevich M, Cochran TA, Lin H, Wang Z, Neupert T, Jia S, Lei H & Hasan MZ
Choose the citation style.
Yin, J. X., Zhang, S. S., Chang, G., Wang, Q., Tsirkin, S. S., Guguchia, Z., … Hasan, M. Z. (2019). Negative flat band magnetism in a spin–orbit-coupled correlated kagome magnet. Nature Physics. https://doi.org/10.1038/s41567-019-0426-7