Hybrid h-BN-graphene monolayer with B-C boundaries on a lattice-matched surface

Bokai KA, Tarasov AV, Shevelev VO, Vilkov OY, Makarova AA, Marchenko D, Petukhov AE, Muntwiler M, Fedorov AV, Voroshnin VY, Yashina LV, Laubschat C, Vyalikh DV & Usachov DY
Choose the citation style.
Bokai, K. A., Tarasov, A. V., Shevelev, V. O., Vilkov, O. Y., Makarova, A. A., Marchenko, D., … Usachov, D. Y. (2020). Hybrid h-BN-graphene monolayer with B-C boundaries on a lattice-matched surface. Chemistry of Materials, 32(3), 1172-1181. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.9b04207