Band dependent interlayer f-electron hybridization in CeRhIn5

Chen QY, Xu DF, Niu XH, Peng R, Xu HC, Wen CHP, Liu X, Shu L, Tan SY, Lai XC, Zhang YJ, Lee H, Strocov VN, Bisti F, Dudin P, Zhu J-X, Yuan HQ, Kirchner S & Feng DL
Choose the citation style.
Chen, Q. Y., Xu, D. F., Niu, X. H., Peng, R., Xu, H. C., Wen, C. H. P., … Feng, D. L. (2018). Band dependent interlayer f-electron hybridization in CeRhIn5. Physical Review Letters, 120(6), 066403 (6 pp.). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.066403