Slow magnetic fluctuations and critical slowing down in Sr2Ir1-xRhxO4

Tan C, Ding ZF, Zhang J, Zhu ZH, Bernal OO, Ho PC, Hillier AD, Koda A, Luetkens H, Morris GD, MacLaughlin DE & Shu L
Choose the citation style.
Tan, C., Ding, Z. F., Zhang, J., Zhu, Z. H., Bernal, O. O., Ho, P. C., … Shu, L. (2020). Slow magnetic fluctuations and critical slowing down in Sr2Ir1-xRhxO4. Physical Review B, 101(19), 195108 (9 pp.). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.195108