Magnetic phase boundary of BaVS3 clarified with high-pressure μ+SR

Sugiyama J, Andreica D, Forslund OK, Nocerino E, Matsubara N, Sassa Y, Guguchia Z, Khasanov R, Pratt FL, Nakamura H & Månsson M
Choose the citation style.
Sugiyama, J., Andreica, D., Forslund, O. K., Nocerino, E., Matsubara, N., Sassa, Y., … Månsson, M. (2020). Magnetic phase boundary of BaVS3 clarified with high-pressure μ+SR. Physical Review B, 101(17), 174403 (10 pp.). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.174403