Spin-orbit quantum impurity in a topological magnet

Yin J-X, Shumiya N, Jiang Y, Zhou H, Macam G, Sura HOM, Zhang SS, Cheng Z-J, Guguchia Z, Li Y, Wang Q, Litskevich M, Belopolski I, Yang XP, Cochran TA, Chang G, Zhang Q, Huang Z-Q, Chuang F-C, Lin H, Lei H, Andersen BM, Wang Z, Jia S & Hasan MZ
Choose the citation style.
Yin, J. X., Shumiya, N., Jiang, Y., Zhou, H., Macam, G., Sura, H. O. M., … Hasan, M. Z. (2020). Spin-orbit quantum impurity in a topological magnet. Nature Communications, 11(1), 4415 (6 pp.). https://doi.org/10.1038/s41467-020-18111-6