Nodeless kagome superconductivity in LaRu3Si2

Mielke III C, Qin Y, Yin J-X, Nakamura H, Das D, Guo K, Khasanov R, Chang J, Wang ZQ, Jia S, Nakatsuji S, Amato A, Luetkens H, Xu G, Hasan MZ & Guguchia Z
Choose the citation style.
Mielke III, C., Qin, Y., Yin, J. X., Nakamura, H., Das, D., Guo, K., … Guguchia, Z. (2021). Nodeless kagome superconductivity in LaRu3Si2. Physical Review Materials, 5(3), 034803 (7 pp.). https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.5.034803