XAS diagnostic of the photoactive state in Co(II) azobenzene complex in organic solvents

Vlasenko VG, Shapovalova SO, Guda AA, Chernyshev AV, Starikov AG, Smolentsev GY, Burlov AS, Mashchenko SA & Soldatov AV
Choose the citation style.
Vlasenko, V. G., Shapovalova, S. O., Guda, A. A., Chernyshev, A. V., Starikov, A. G., Smolentsev, G. Y., … Soldatov, A. V. (2021). XAS diagnostic of the photoactive state in Co(II) azobenzene complex in organic solvents. Chemistry Select, 6(28), 7087-7092. https://doi.org/10.1002/slct.202101345