Spatial and seasonal variations of PM2.5 mass and species during 2010 in Xi'an, China

Wang P, Cao J-ji, Shen Z-xing, Han Y-ming, Lee S-cheng, Huang Y, Zhu C-shu, Wang Q-yuan, Xu H-mei & Huang R-jin
Choose the citation style.
Wang, P., Cao, Jji, Shen, Zxing, Han, Yming, Lee, Scheng, Huang, Y., … Huang, Rjin. (2015). Spatial and seasonal variations of PM2.5 mass and species during 2010 in Xi'an, China. Science of the Total Environment, 508, 477-487. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.11.007