Observation of a crossover from nodal to gapped superconductivity in LuxZr1-xB12

Kirschner FKK, Sluchanko NE, Filipov VB, Pratt FL, Baines C, Shitsevalova NY & Blundell SJ
Choose the citation style.
Kirschner, F. K. K., Sluchanko, N. E., Filipov, V. B., Pratt, F. L., Baines, C., Shitsevalova, N. Y., & Blundell, S. J. (2018). Observation of a crossover from nodal to gapped superconductivity in LuxZr1-xB12. Physical Review B, 98(9), 094505 (6 pp.). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.094505