Variations in PM2.5, TSP, BC, and trace gases (NO2, SO2, and O3) between haze and non-haze episodes in winter over Xi'an, China

Zhang Q, Shen Z, Cao J, Zhang R, Zhang L, Huang RJ, Zheng C, Wang L, Liu S, Xu H, Zheng C & Liu P
Choose the citation style.
Zhang, Q., Shen, Z., Cao, J., Zhang, R., Zhang, L., Huang, R. J., … Liu, P. (2015). Variations in PM2.5, TSP, BC, and trace gases (NO2, SO2, and O3) between haze and non-haze episodes in winter over Xi'an, China. Atmospheric Environment, 112, 64-71. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.04.033