The optical properties of urban aerosol in northern China: a case study at Xi'an

Zhu C-S, Cao J-J, Ho K-F, Antony Chen L-W, Huang R-J, Wang Y-C, Li H, Shen Z-X, Chow JC, Watson JG, Su X-li, Wang Q-yuan & Xiao S
Choose the citation style.
Zhu, C. S., Cao, J. J., Ho, K. F., Antony Chen, L. W., Huang, R. J., Wang, Y. C., … Xiao, S. (2015). The optical properties of urban aerosol in northern China: a case study at Xi'an. Atmospheric Research, 160, 59-67. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2015.03.008