Long-term trends in visibility and impacts of aerosol composition on visibility impairment in Baoji, China

Xiao S, Wang QY, Cao JJ, Huang RJ, Chen WD, Han YM, Xu HM, Liu SX, Zhou YQ, Wang P, Zhang JQ & Zhan CL
Choose the citation style.
Xiao, S., Wang, Q. Y., Cao, J. J., Huang, R. J., Chen, W. D., Han, Y. M., Xu, H. M., Liu, S. X., Zhou, Y. Q., Wang, P., Zhang, J. Q., & Zhan, C. L. (2014). Long-term trends in visibility and impacts of aerosol composition on visibility impairment in Baoji, China. Atmospheric Research, 149, 88-95. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2014.06.006