Osobennosti razvitija travjano-kustarnitschkovogo pokrova na vetroval’nikah Srednego Urala [Entwicklung der Bodenvegetation auf Windwurfflächen im Mittel-Ural]

Zoteeva EA, Motschalow SA & Lässig R
Choose the citation style.
Zoteeva, E. A., Motschalow, S. A., & Lässig, R. (2001). Osobennosti razvitija travjano-kustarnitschkovogo pokrova na vetroval’nikah Srednego Urala [Entwicklung der Bodenvegetation auf Windwurfflächen im Mittel-Ural]. In S. J. Nagimov (Ed.), Lesa urala i hozjajstvo v nih No 21. Yekaterinburg, Uralskaja gosudarstvennaja lesotehniceskaja akademija (pp. 69-75).