Genetische Untersuchungen an Zelkova sicula Di Pasquale, Garfí and Quezel (Ulmaceae)

Fineschi S, Anzidei M, Madaghiele A, Taurchini D & Vendramin GG
Choose the citation style.
Fineschi, S., Anzidei, M., Madaghiele, A., Taurchini, D., & Vendramin, G. G. (2000). Genetische Untersuchungen an Zelkova sicula Di Pasquale, Garfí and Quezel (Ulmaceae). Forest Snow and Landscape Research, 75(1-2), 163-168.