Multi-source hydrological data products to monitor high asian river basins and regional water security

Menenti M, Li X, Jia L, Yang K, Pellicciotti F, Mancini M, Shi J, Escorihuela MJ, Zheng C, Chen Q, Lu J, Zhou J, Hu G, Ren S, Zhang J, Liu Q, Qiu Y, Huang C, Zhou J, Han X, Pan X, Li H, Wu Y, Ding B, Yang W, Buri P, McCarthy MJ, Miles ES, Shaw TE, Ma C, Zhou Y, Corbari C, Li R, Zhao T, Stefan V, Gao Q, Zhang J, Xie Q, Wang N, Sun Y, Mo X, Jia J, Jouberton AP, Kneib M, Fugger S, Paciolla N & Paolini G
Choose the citation style.
Menenti, M., Li, X., Jia, L., Yang, K., Pellicciotti, F., Mancini, M., … Paolini, G. (2021). Multi-source hydrological data products to monitor high asian river basins and regional water security. Remote Sensing, 13(24), 5122 (29 pp.). https://doi.org/10.3390/rs13245122