Cyanobacteria: extreme environments and toxic metabolites

Pittino F, Oliveira J, De Almeida Torres M, Fink S, Janssen EML & Scheidegger C
Choose the citation style.
Pittino, F., Oliveira, J., De Almeida Torres, M., Fink, S., Janssen, E. M. L., & Scheidegger, C. (2022). Cyanobacteria: extreme environments and toxic metabolites. Chimia, 76(11), 967-969. https://doi.org/10.2533/chimia.2022.967