Replik auf Christian Hey, Wege aus dem Wachstumsdilemma, ZfU 1/2012, 125-150

Seidl I & Zahrnt A
Choose the citation style.
Seidl, I., & Zahrnt, A. (2012). Replik auf Christian Hey, Wege aus dem Wachstumsdilemma, ZfU 1/2012, 125-150. Zeitschrift für Umweltpolitik and Umweltrecht, 35(3), 363-366.