Schwemmholz-, Geschiebe- und Murgangrückhalt mit flexiblen Ringnetzsperren

Denk M, Rimböck A & Wendeler C
Choose the citation style.
Denk, M., Rimböck, A., & Wendeler, C. (2008). Schwemmholz-, Geschiebe- und Murgangrückhalt mit flexiblen Ringnetzsperren. Wasser, Energie, Luft, 100(4), 317-320.