Nutzholzinsekten. Es geht oft ohne Chemie

Choose the citation style.
Forster, B. (1994). Nutzholzinsekten. Es geht oft ohne Chemie. Wald und Holz, 75(4), 14-15.