Kohlendioxid. Vom Nährstoff zum Schadstoff?

Choose the citation style.
Bleistein, U. (1996). Kohlendioxid. Vom Nährstoff zum Schadstoff? Wald und Holz, 77(2), 32-35.