Wildbachforschung an der WSL (Teil 1). Recherches sur les torrents au FNP (Partie I)

Choose the citation style.
Rickenmann, D., Hegg, C., & Forster, F. (1998). Wildbachforschung an der WSL (Teil 1). Recherches sur les torrents au FNP (Partie I). Schweizer Wald. Forêt Suisse. Foresta Svizzera, 134(3), 15-19.