Langfristige Waldökosystem-Forschung LWF. Kernprojekt Bodenmatrix. Aufnahmeanleitung zur ersten Erhebung 1994–1999

Choose the citation style.
Walthert, L., Lüscher, P., Luster, J., & Peter, B. (2002). Langfristige Waldökosystem-Forschung LWF. Kernprojekt Bodenmatrix. Aufnahmeanleitung zur ersten Erhebung 1994–1999. https://doi.org/10.3929/ethz-a-004375470