Sport di montagna in estate. Tecnica/tattica/sicurezza

Winkler K, Brehm H-P & Haltmeier J
Choose the citation style.
Winkler, K., Brehm, H. P., & Haltmeier, J. (2009). Sport di montagna in estate. Tecnica/tattica/sicurezza. Berna: Edizioni del CAS.