Effects of simulated warming and functional group removal on survival and growth of Abies faxoniana seedlings

Pang X-yu, Yuan X-jin, Wang A, Li M-he, Liu X-liang, Pan H-li, Yu F-hai & Lei J-pin
Choose the citation style.
Pang, Xyu, Yuan, Xjin, Wang, A., Li, Mhe, Liu, Xliang, Pan, Hli, … Lei, Jpin. (2018). Effects of simulated warming and functional group removal on survival and growth of Abies faxoniana seedlings. Chinese Journal of Applied Ecology, 29(3), 687-695. https://doi.org/10.13287/j.1001-9332.201803.010