Beiträge zur bryofloristischen Erforschung der Schweiz – Folge 13

Bergamini A, Hepenstrick D, Hofmann H, Joss S, Kiebacher T, Meier M, Müller N, Roloff F & Schnyder N
Choose the citation style.
Bergamini, A., Hepenstrick, D., Hofmann, H., Joss, S., Kiebacher, T., Meier, M., … Schnyder, N. (2018). Beiträge zur bryofloristischen Erforschung der Schweiz – Folge 13. Meylania, 61, 5-18. https://doi.org/10.21256/zhaw-2028