Merkblatt Pilze: Lärchenschwamm. Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. und Pouz

Choose the citation style.
Senn-Irlet, B. (2012). Merkblatt Pilze: Lärchenschwamm. Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. und Pouz. Birmensdorf: Eidg. Forschungsanstalt WSL.