Multiple forest attributes underpin the supply of multiple ecosystem services

Felipe-Lucia MR, Soliveres S, Penone C, Manning P, van der Plas F, Boch S, Prati D, Ammer C, Schall P, Gossner MM, Bauhus J, Buscot F, Blaser S, Blüthgen N, de Frutos A, Ehbrecht M, Frank K, Goldmann K, Hänsel F, Jung K, Kahl T, Nauss T, Oelmann Y, Pena R, Polle A, Renner S, Schloter M, Schöning I, Schrumpf M, Schulze E-D, Solly E, Sorkau E, Stempfhuber B, Tschapka M, Weisser WW, Wubet T, Fischer M & Allan E
Choose the citation style.
Felipe-Lucia, M. R., Soliveres, S., Penone, C., Manning, P., van der Plas, F., Boch, S., … Allan, E. (2018). Multiple forest attributes underpin the supply of multiple ecosystem services. Nature Communications, 9, 4839 (11 pp.). https://doi.org/10.1038/s41467-018-07082-4