Towards an ecological trait‐data standard

Schneider FD, Fichtmueller D, Gossner MM, Güntsch A, Jochum M, König‐Ries B, Le Provost G, Manning P, Ostrowski A, Penone C & Simons NK
Choose the citation style.
Schneider, F. D., Fichtmueller, D., Gossner, M. M., Güntsch, A., Jochum, M., König‐Ries, B., … Simons, N. K. (2019). Towards an ecological trait‐data standard. Methods in Ecology and Evolution, 10, 2006-2019. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13288