Restoring steppe landscapes: patterns, drivers and implications in Russia’s steppes

Pazur R, Prishchepov AV, Myachina K, Verburg PH, Levykin S, Ponkina EV, Kazachokov G, Yakovlev I, Akhmetov R, Rogova N & Bürgi M
Choose the citation style.
Pazur, R., Prishchepov, A. V., Myachina, K., Verburg, P. H., Levykin, S., Ponkina, E. V., … Bürgi, M. (2021). Restoring steppe landscapes: patterns, drivers and implications in Russia’s steppes. Landscape Ecology, 36, 407-425. https://doi.org/10.1007/s10980-020-01174-7